Sement degirmeni rolikli iýmitlendiriji enjam

Gysga düşündiriş:

Rolikli press, sement önümçiliginde möhüm enjamdyr.Sement üweýji bilen bilelikde ulanylanda sement fabriginiň önümçiligini ep-esli artdyryp biler.Simpleönekeý gurluş, aňsat tehniki hyzmat we pes maýa goýum ýaly artykmaçlyklary sebäpli, çig malyň köpelmegine hem ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Roller pressi sement önümçilik liniýasyndaky möhüm enjamdyr.Sement üweýji bilen bilelikde ulanylanda sement fabriginiň önümçiligini ep-esli artdyryp biler.Simpleönekeý gurluş, aňsat tehniki hyzmat we pes maýa goýum ýaly artykmaçlyklary sebäpli, çig malyň köpelmegine hem ulanylýar.

Trolik pressine material akymyny sazlamak we material akymynyň mukdaryny kesgitlenen rolikde we hereketlendiriji rolikde sazlamak üçin esasan agyr nurbat we emeli aýlanýan el tigiriniň üsti bilen rolik pressini iýmitlendirýär.Düzediş mehanizminiň köpüsi gapagyň içinde bolany üçin, nurbat, aýdyň baglanyşyk tozan we onuň deformasiýasyna täsir edýär we rolik meselesini döredýän materialyň we önümiň üýtgemegine görä saýt wagtynda düzediş girizip bilmeýär. material ýuwmak, uly tozan, durnuksyz işlemek, ulgam işiniň pes netijeliligi, aýlawy köp götermek we ş.m. ýaly metbugat ulgamy.

Trolikli pressiň täze iýmitlendiriji enjamy ýokardaky kemçilikler üçin ýörite işlenip düzülendir, bu bolsa çişmegi we nurbady ep-esli gowulandyrýar, işçileriň iş güýjüni peseldýär we tehniki hyzmatyň bahasyny azaldýar.

image2
image3
image4
image5

Enjamlaryň artykmaçlyklary

a.Täze görnüşli rolikli press iýmitlendiriji enjam ygtybarly gözegçilik, durnukly işlemek we esasy komponentleriň hyzmat möhleti ep-esli gowulaşdy.Rolik pressiniň material gyrasynyň syzmagyny azaldýar we ş.m.

b.Rolikli pressiň täze iýmitlendiriş enjamynyň hereketlendiriji ulgamy daşarky görnüşi kabul edýär we gurşun nurbatynyň tozan bilen ýapylmazlygy ýa-da zaýalanmazlygy üçin gurşun nurbady tozana garşy mata bilen möhürlenýär;

c.Rolik pressiniň täze iýmitlendiriji enjamy, ähli akymy kadalaşdyrýan plastinkany maksimum derejede goldamak we goramak üçin podşipnik şkafyny kabul edýär we kadalaşdyryjy plastinkanyň bozulmazlygy üçin merkezi halka birikmesi hereketlendiriji mehanizm bilen sazlaýjy plastinka arasynda kabul edilýär. ýa-da nurbat dörär;

d.Rolik pressiniň täze iýmitlendiriji enjamy has takyk gözegçilik üçin goşa ekranly we ýokary takyklykly burç geçirijisini kabul edýär;

e.Rolik pressiniň täze iýmitlendiriji enjamy merkezi dolandyryş otagyna birikdirilen garaşsyz elektron dolandyryş ulgamyny kabul edýär.Operator, önümçilik prosesiniň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin rolikli pressiň iş tokynyň üýtgemegine görä goşa ýa-da ýeke gapdal böwetler üçin açylýan ýerini sazlap biler;

f. Rolikli pressiň täze iýmitlendiriji enjamynyň ýapyklygy ýuwaş-ýuwaşdan doly açylýar, material kiçijikden ulalýar.Rolik basyşyna bada-bat täsir ýok edilýär, iýmitlenende rolik basyşynyň titremesi, rolikleriň üstündäki könelişme we syzyşlar hem gözegçilikde saklanýar;

g.Rolik pressiniň täze iýmitlendiriji enjamy iki tarapdaky sinhron hereketini üpjün edýär, has takyklygy bilen materiallar hereket edýän rulolar bilen üýtgewsiz rulonlaryň arasynda jemlenýär we rolik has deňagramly işleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň