Kreýser we top degirmeniniň çyzgysy we diafragma

Gysga düşündiriş:

a.Material:

Astar we diafragma materialy güýçli garyndylyga, oňat berklige we amaly goşundylara eýe bolan orta garyndydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

a.Material:
Astar we diafragma materialy güýçli garyndylyga, oňat berklige we amaly goşundylara eýe bolan orta garyndydyr.Bu materialyň we köýnegiň enjamyň gabygyna täsiriniň öňüni alyp biler, meselem, degirmeniň korpusynyň içindäki, döwüjiniň gabygy we ş.m. enjamlary gowulaşdyrmak üçin bu materialdan ýasalan lineri gurmaly. işleýiş tizligi we çykarylyşy ýokarlandyrmak.

b.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: V usuly wakuum guýmak, önümiň daşky görnüşini we takyklygyny kepillendirýän kompýuter tarapyndan açyk galyp.Wakuum otrisatel basyş guýma wagtynda basyşy ýokarlandyrýar we önümiň içerki hilini belli bir derejede ýokarlandyrýar.Belent, inçe üweýji we ownuk panjara, enjamyň işleýşine ýaramaz täsir etmezden, panjara boşlugynyň takyklygyny üpjün etmek üçin rezin çäge bilen şekillendirilýär.
● Önümçilik prosesi: Ikinji derejeli arassalama bejergisi we temperaturany takyk gözegçilikde saklamak, däne arassalamak maksadyna ýetmek üçin kompýuterden peýdalanyň, döwülmeginiň öňüni almak üçin asmanyň berkligini hasam ýokarlandyrdy.
● Hil gözegçiligi: Polat suwy eritmek, ökde spektral derňewden soň boşadylýar;her bir peç üçin synag bloky ýylylygy bejermek derňewi bolar we indiki blok synag bloky hünärli bolandan soň dowam etdiriler.

c.Gaty gözden geçirmek :
Air Howa deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her önüm üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
● Her önüm, gowşurylmazdan ozal barlanýar, şol sanda funksional öndürijiligi üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglary.

Öndürijilik görkezijisi

Gatylygy: HRC45-52;

Täsiriň berkligi ≥60

5

Arza

Magdançylyk, sement we metallurgiýa senagatynda degirmen we top degirmeninde giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň