Gurluşyk materiallary we magdan gazmak üçin döwüji çekiç

Gysga düşündiriş:

a.Dürli görnüşler:

Çig malyň dürli görnüşine esaslanyp, çekiçiň dürli görnüşini saýlap bolýar: Ultra ýokary marganes çekiç kellesi, ultra ýokary marganes birleşýän çekiç kellesi, goşa metal birleşdirilen çekiç kellesi, ýokary marganes polatdan ýasalan garyndy blok çekiç kellesi, ýokary marganes polatdan ýasalan garyndy çybyk kellesi, üýtgedilen ýokary marganes polat çekiç kellesi, orta garyndy çekiç kellesi.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

a.Dürli görnüşler:
Çig malyň dürli görnüşine esaslanyp, çekiçiň dürli görnüşini saýlap bolýar: Ultra ýokary marganes çekiç kellesi, ultra ýokary marganes birleşýän çekiç kellesi, goşa metal birleşdirilen çekiç kellesi, ýokary marganes polatdan ýasalan garyndy blok çekiç kellesi, ýokary marganes polatdan ýasalan garyndy çybyk kellesi, üýtgedilen ýokary marganes polat çekiç kellesi, orta garyndy çekiç kellesi.Materialdan we ýylylygy bejermekden başga-da, çekiçiň ölçegi hyzmat ediş möhletine-de uly täsir edýär, çekiçiň ölçegi dizaýny enjamlaryň ulanylyşynyň, döwülen materialyň we beýleki iş şertleriniň tapawudyna görä bolup biler. hyzmat möhletini ýokarlandyrmaly.

b.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: V usuly wakuum guýmak, kompýuter tarapyndan açyk galyp.Ösen guýma tehnologiýasy, ýokary takyk önümler
● Önümçilik prosesi: Kompýuter programmasy tarapyndan dolandyrylýan suwy söndürmek, içgysgynç maşyn tarapyndan deşik burawlamak, torna bilen işlemek.
● Hil gözegçiligi: Polat suwy eritmek, ökde spektral derňewden soň boşadylýar;her bir peç üçin synag bloky ýylylygy bejermek derňewi bolar we indiki blok synag bloky hünärli bolandan soň dowam etdiriler.

c.Gaty gözden geçirmek :
Air Howa deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her çekiç üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
Flat Tekiz çekiçiň her partiýasy, işleýşini üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglaryny goşmak bilen, gowşurylmazdan ozal tötänleýin barlanýar.

Öndürijilik görkezijisi

Maddy gatylyk, täsire garşylyk: gatylyk HB210 ~ 230 ;

Täsiriň berkligi Aa≥200j / cm².

Arza

Magdançylyk, sement we metallurgiýa pudagynyň çekiçde giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň