Gury duman tozan basmak ulgamy

Gury duman tozan basmak ulgamy

Soňky ýyllarda sement senagatynyň bazarynyň gyzmagy we daşky gurşawy goramak boýunça milli talaplaryň ýuwaş-ýuwaşdan gowulaşmagy bilen dürli sement kärhanalary daşky gurşawyň saglygyna has köp üns berdiler.Köp sement kompaniýalary "bag görnüşindäki sement zawody" gurmak şygaryny öňe sürdüler we daşky gurşaw reformasyna maýa goýumlary artdy.

Sement zawodynyň iň tozanly ýeri hek daşydyr.Ackeriň uzyn goly bilen ýeriň arasyndaky uzak aralyk we tozan ýygnaýjyny gurup bilmezlik sebäpli, stacker işgärleriň saglygyna we enjamlaryň işleýşine gaty amatsyz bolan gaplama wagtynda kül göterýär. .

Bu meseläni çözmek üçin Tianjin Fiars akylly tehnologiýa Co, Ltd gury duman tozan basmak ulgamyny döretdi.Onuň ýörelgesi, atomlaşdyryjy burun arkaly köp mukdarda gury duman öndürmek we tozanyň emele gelýän ýerini pürkmekdir.Tozan bölejikleri gury duman bilen baglanyşanda, biri-birine ýapyşarlar, aglomeratlar we köpelýärler we tozany ýok etmek maksadyna ýetmek üçin ahyrsoňy öz agyrlyk güýjüniň aşagyna çümýärler.

Dry fog dust suppression system1
Dry fog dust suppression system2

Tozany basmak ulgamynda aşakdaky dört programma bar:

I. Stakerde we gaýtadan işleýjide oturdyldy

Stakeriň gury dumanlary we tozan basmagy, stakeriň uzyn goluna belli bir mukdarda burun gurmakdyr.Düwürtiklerden emele gelen gury duman, tozany galdyryp bilmez ýaly, boş nokady doly örtüp biler, şeýlelik bilen howly meselesini doly çözer.Tozan meselesi diňe bir poçta işgärleriniň saglygyny üpjün etmän, enjamlaryň we ätiýaçlyk şaýlarynyň hyzmat ediş möhletini hem ýokarlandyrýar.

II.Çig mal ammarynyň üçegine oturdyldy

Loadüklemek üçin aksiýany ulanmaýan çig mal howlusy üçin üçegiň ýokarsyna belli bir sanly burun oturdylyp bilner we burunlardan emele gelen duman howada göterilen tozany basyp biler.

III.Roadoluň iki gapdalynda oturdyldy

Spreý tozany basmak ulgamy tozany basyp, ýazda öndürilen pişikleriň we tirýekleriň öňüni alyp bilýän awtomatiki ýol sepmek üçin ulanylyp bilner.Üznüksiz ýa-da aralyk sepmek ýagdaýa görä kesgitlenip bilner.

Dry fog dust suppression system3
Dry fog dust suppression system4

IV.Enjamlary sepmek üçin

Spreý tozany basmak ulgamy enjamlary sepmek üçin hem ulanylyp bilner.Amal ýa-da enjam problemalary sebäpli ýüze çykan ýokary enjamlar ýa-da ulgam temperaturasy enjamlaryň howpsuzlygyna, wagtyna we önümiň hiline täsir eder.Hakyky ýagdaýa görä, ýokary temperaturanyň dörän ýerine spreý (suw) ulgamy gurlup bilner we el bilen işlemezden kesgitlenen temperatura diapazonyna görä awtomatiki başlap we durup bilýän awtomatiki sazlaýjy enjam düzülip bilner.

Tianjin Fiars tarapyndan işlenip düzülen gury duman tozan basmak ulgamy kämillik we ygtybarly ulgam.BBMG we Nanfang sement ýaly 20-den gowrak sement zawody üçin agyr kül meselesini çözdi we müşderilerimiz tarapyndan gowy kabul edildi.