Gury duman tozan basmak ulgamy

Gury duman tozan basmak ulgamy

Taslamanyň başlanýan senesi: Fewral 2019

Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Şanxi, Guanglingdäki BBMG hek daşy tegelek howly

Taslamanyň beýany:

Konus saklaýjynyň uzyn golundaky guşak konweýer işleýän mahaly, kemeriň kellesinden material gaçýar we içerde howanyň bozulmagy emele gelýär we kiçijik bölejik materialy howa akymynyň täsiri astynda galdyrylýar. tozan öndürmek;Çaknyşyk, tozanyň emele gelmegini agyrlaşdyrýan material bilen çatyň arasynda ýüze çykýar.Aladalanan howa akymynyň täsiri astynda tozan dökülýär we kemer konweýer kellesiniň boşlugyna akýar, netijede tozan döreýär.Haçan-da material guşak konweýeriniň guýrugynda iýmitleniş nokadyna baranda, ýykylýar we ýere degýär.Fallingykylan material biri-biri bilen çaknyşandan soň, tötänleýin ýaýraýar (tertipsiz) we ikinji derejeli tozan emele gelýär.

8 we 16 burun, degişlilikde dikeldiş kantilwer kemeriniň girelgesine we rozetkasyna oturdylýar.Işleýän tozan gaçýan ýere basyş suwy bilen atomlaşdyrylan ajaýyp suw damjalaryny sepmek bilen, tozan öndürýän ýerde galyň suw gatlagy emele gelýär.Işleýiş wagtynda emele gelen köp mukdarda tozan suw dumanyna örtülýär we suw dumanlary bilen tozan biri-birine çakyşýar we suw bölejikleri uly bölejiklere öwrülýär we tozany ýok etmek maksadyna ýetýär.Spreý iň az mukdarda suw pürküji bilen iň gowy tozany basmak täsirini üpjün etmek üçin guşak konweýeriniň başlangyjy we duralgasy bilen açylýar we ýapylýar.

Tozanyň aýratynlyklaryna laýyklykda ýörite işlenip düzülen tozany aýyrýan burun, tozanyň bölejikleriniň ululygyna gabat gelýän suw dumanyny sepip biler we spreý gaty birmeňzeşdir.Tejribe ajaýyp öndürijiliginiň bardygyny subut etdi.

Taslamanyň täsiri:Gury duman tozan basmak ulgamy arkaly, Guanglingdäki BBMG howlusynda uly tozan meselesi doly çözüldi, enjamlaryň we işgärleriň saglygy üpjün edildi we gowy netijeler gazanyldy.