Gurluşyk materiallary we metallurgiýa üçin tekiz çekiç

Gysga düşündiriş:

a.Material:

Tekiz çekiç güýçli hrom ergininden ýasalýar, güýçli aşaga garşylygy we berk berkligi, şeýle hem ýokary temperatura garşylygy we poslama garşylygy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

a.Material:
Tekiz çekiç güýçli hrom ergininden ýasalýar, güýçli aşaga garşylygy we berk berkligi, şeýle hem ýokary temperatura garşylygy we poslama garşylygy bar.Uzak ömri, ýönekeý tehniki hyzmaty we uly we gaty materiallary ezmek ukyby bilen tekiz çekiç dürli materiallara uýgunlaşyp biler.

b.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: Daşarky peç goşa arassalamak tehnologiýasy zyýanly elementleriň, goşulmalaryň we kislorodyň we wodorodyň zyýanyny azaldýar we poladyň könelmegine we täsiriniň berkligini ep-esli ýokarlandyrýar;Möhüm ölçeg we gurluş dizaýny, ýokary guýma takyklygy, amatly gurnama we ýokary ygtybarlylyk.
● Önümçilik prosesi: Metamorfiki bejermek, dänäni arassalamak, karbidiň morfologiýasyny we paýlanyşyny gowulaşdyrmak, tekiz çekiçiň könelmegine we berkligini hasam gowulandyrmak;
● Hil gözegçiligi: Tekiz çekiçiň gatylygy birmeňzeş bolar ýaly, ýylylygy bejermek prosesini optimizirläň we täsiriň aşaga garşylygy has güýçli bolar.

c.Gaty gözden geçirmek :
Air Howanyň deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her önüm üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
Flat Tekiz çekiçiň her partiýasy, işleýşini üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglaryny goşmak bilen, gowşurylmazdan ozal tötänleýin barlanýar.

Öndürijilik görkezijisi

60HRC-65HRC çenli gatylyk, ajaýyp aşgazana garşylyk, ýokary temperatura kislorod garşylygy, termiki ýadawlyga garşylyk, poslama garşylyk, könelişme garşylygy we birinde täsir garşylygy.

Arza

Magdançylyk, sement, metallurgiýa, himiýa, infrastruktura we beýleki pudaklarda täsir ediji enjamda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň