Dik degirmeniň ýylmaýjy stol çyzgysy

Gysga düşündiriş:

Dik degirmen sement, kuwwat, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan iň oňat masştablaýjy enjamdyr.Highokary üweýiş netijeliligi, uly energiýa tygşytlaýyş aralygy, ygtybarly işlemek we amatly hyzmat etmek aýratynlyklary bilen ezmek, guratmak, üwemek we tertipli daşamagy birleşdirýär we gerekli poroşok materiallaryna blok, granulalar we poroşok çig mallaryny üwürip bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Dik degirmen sement, kuwwat, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan iň oňat masştablaýjy enjamdyr.Highokary üweýiş netijeliligi, uly energiýa tygşytlaýyş aralygy, ygtybarly işlemek we amatly hyzmat etmek aýratynlyklary bilen ezmek, guratmak, üwemek we tertipli daşamagy birleşdirýär we gerekli poroşok materiallaryna blok, granulalar we poroşok çig mallaryny üwürip bilýär.Dik degirmen üweýji plastinanyň aýlanmagy, materialy gysyp, üweýji rulonyň aýlanmagyna itergi berýär.Ezilen inçe poroşok şemal tarapyndan ýokardan aşaga tozan ýygnaýjysyna getirilýär we slaýd çeýe we lift arkaly silosa iberilýär.

Öýjükli stoluň çyzgysy we dik degirmeniň rulon ýeňi dik degirmeniň aşaga çydamly bölekleri bolup, olar esasan materiallar bilen aragatnaşyk saklamak we ekstruziýa basyşyny öndürmek üçin jogapkärdir.Öwüriji stoluň aşagy, gaty gatylygy we aşgazan daşy, örtülen kömür, sement, şlak we beýlekileri üwemek üçin ulanyp boljak ýokary hrom guýma demirden ýasalýar.

a.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: V usuly wakuum guýmak, guýmagyň hili gowy, ýokary takyklyk, ulanyjy çyzgylarynyň ululygyna görä guýup bolýar.
● Önümçilik prosesi: heatylylygy bejermek prosesi, birmeňzeş gurluşy we ajaýyp öndürijiligi bolan kompýuter programmasy tarapyndan dolandyrylýar.Gabat gelýän ýer, enjamyň ygtybarlylygyny we işleýiş tizligini üpjün edýän ýakyn gabat gelmegi üpjün etmek üçin gowy öwrümdir.
● Hil gözegçiligi: Polat suwy eritmek, ökde spektral derňewden soň boşadylýar;her bir peç üçin synag bloky ýylylygy bejermek derňewi bolar we indiki blok synag bloky hünärli bolandan soň dowam etdiriler.

b.Gaty gözden geçirmek :
Air Howa deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her önüm üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
● Her önüm, gowşurylmazdan ozal barlanýar, şol sanda funksional öndürijiligi üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglary.

Öndürijilik görkezijisi

Maddy gatylyk, täsire garşylyk: gatylyk 55HRC-60HRC;

Täsiriň berkligi Aa≥ 60j / sm².

Arza

Elektrik dikligine, gurluşyk materiallaryna, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň