Habarlar

 • Top degirmeni üçin ýeňil çyzgylaryň häsiýetnamalary we ulanylyşy

  Top degirmeni, silindr göwresini ýylmaýjy bedeniň we materialyň göni täsirinden we sürtülmesinden goramak üçin ulanylýar.Şol bir wagtyň özünde, üweýiş effektini ýokarlandyrmak üçin örtük korpusynyň hereket ýagdaýyny sazlamak üçin asma plastinkanyň dürli görnüşleri ulanylyp bilner ...
  Koprak oka
 • “United Sement Group” önümçiliginiň energiýa netijeliligini ýokarlandyrmagy dowam etdirýär

  United Sement toparynyň bir bölegi bolan Kant sement zawody, ýylylyk netijeliligini ýokarlandyrmak üçin enjamlaryny täzeleýär.Häzirki wagtda dünýäniň dürli ýurtlary gurluşykda öňdebaryjy mehanizmleri we ülňüleri ulanyp, energiýa tygşytlylygyny gurup, elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň has ýokary netijeliligine çalyşýarlar ...
  Koprak oka
 • Performance characteristics of crusher hammer

  Kesiji çekiçiň öndürijilik aýratynlyklary

  Çekijiniň çekiç kellesi, çekiç döwüjiniň esasy böleklerinden biridir.Ol döwüjiniň rotorynyň çekiç şahasynda ýerleşdirildi.Çeňňegiň kellesi ýokary tizlikde işleýän mahaly gönüden-göni materialy urýar we ahyrynda materialy degişli bölejiklere ezýär ...
  Koprak oka
 • Vertical Mill FAQ

  Dik tegelek soraglary

  I. Işleýiş ýörelgesi Motor, ýylmaýjy diski reduktoryň üsti bilen aýlamaga iterýär.Material çykaryş portundan üweýji diskiň merkezine düşýär, merkezden gaçyryş güýjüniň täsiri astynda üweýji diskiň gyrasyna geçýär we grindin bilen togalanýar ...
  Koprak oka
 • World Cement Association calls on cement companies in MENA region to embark on decarbonisation journey

  Bütindünýä sement birleşigi MENA sebitindäki sement kompaniýalaryny dekarbonizasiýa syýahatyna başlamaga çagyrýar

  Bütindünýä sement birleşigi Eastakyn Gündogardaky we Demirgazyk Afrikadaky sement kompaniýalaryny (MENA) herekete geçmäge çagyrýar, sebäbi Müsüriň Şarm-el-Şeýhde we 2023-nji ýyllarda geçiriljek COP27-ni göz öňünde tutup, sebitde dekarbonizasiýa tagallalaryna ünsi jemleýär. BAE-de Abu Dabide COP28.Gözleriň hemmesi ...
  Koprak oka
 • The Green Cement Plant Of The Near Future

  Nearakyn geljekdäki ýaşyl sement zawody

  “FLSmidth” Robert Şenk “ýaşyl” sement zawodlarynyň ýakyn wagtda nähili bolup biljekdigi barada umumy maglumat berýär.Mundan on ýyl bäri sement senagaty häzirki döwürden has üýtgeşik görüner.Howanyň üýtgemeginiň hakykatlary öýe dowam edýärkä, agyr zyňyndylara sosial basyş ...
  Koprak oka
 • Two Jidong Cement companies were awarded the first-class enterprise of safety production standardization

  Iki sany “Jidong Sement” kompaniýasy, howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrýan birinji derejeli kärhana bilen sylaglandy

  Recentlyakynda Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi "Senagat we söwda pudagynda howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrmagyň birinji derejeli kärhanalarynyň 2021 sanawy" neşir edildi.Jidong Heidelberg (Fufeng) Sement Co., Ltd. we Içki Mongoliýa Yi ...
  Koprak oka
 • Anticorrosion application of rotary kiln

  Aýlanýan peçleriň antikroziýa ulanylyşy

  Aýlanýan peçiň antikorroziýa ulanylmagy Rotary peç, sement önümçilik liniýasyndaky iň möhüm enjamdyr we onuň durnukly işlemegi sement klinkeriniň önümi we hili bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Tianjin Fiars Intelligent drying/spraying system (version 2.0 upgrade)

  Tianjin Fiars Akylly guratmak / pürkmek ulgamy (2.0 wersiýasy)

  Önümçilik prosesinde, materialy doldurmak, geçirmek we ýüklemek wagtynda tozanyň hapalanmagy ýüze çykýar.Esasanam, howa gurak we şemally bolanda tozanyň hapalanmagy diňe bir zawodyň daşky gurşawyny hapalamaz, eýsem işgärleriň saglygyna-da köp zyýan ýetirer.Adatça tozan ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2