Aýlanýan peçleriň antikroziýa ulanylyşy

Aýlanýan peçleriň antikroziýa ulanylyşy

Aýlanýan peç sement önümçilik liniýasyndaky iň möhüm enjamdyr we onuň durnukly işlemegi sement klinkeriniň önümi we hili bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Şeýle-de bolsa, soňky ýyllarda deformasiýa, çatryklar we hatda döwükler ýaly aýlanýan ojak gabygynda ýygy-ýygydan kynçylyklar ýüze çykdy, netijede göni we gytaklaýyn ýitgiler, hatda howpsuzlyk problemalary ýüze çykdy.Problemsaly bu meseleleriň köp sebäbi barhyzmatwagt, howa, operatoryň işleýşi we ş.m. Iň möhüm faktorlaryň biri, silindriň inçelmegine we göterijilik ukybynyň peselmegine sebäp boljak aýlanýan peç silindriniň poslamagydyr.

1

In ýokary temperaturadan başga-da käbir poslaýjy gazlar hem döredilerin kalsin prosesiationAýlanýan peçdäki klinker, esasanam gaýtadan işleýän galyndylaryň önümçilik liniýasynda kükürt oksidleri, azot oksidleri, gidroksidler, hlor we ş.m. ýaly köp zyýanly gazlar dörediler..Bu gazlar suw bilen himiki reaksiýa berip, aýlanýan peçiň içki diwaryny çynlakaý zaýalaýan gaty poslaýjy kislota-esasy maddalary emele getirýär.Sement zawodynyň inereneriniň sözlerine görä, kompaniýanyň aýlanýan peçiniň içki diwary ýarym ýylda 1 mm poslaýar.Poslama garşy çäre görülmese, hatda täze öwrümli ojak hem on ýyldan gowrak ulanylandan soň kynçylyklara sezewar bolar.

Aýlanýan peçiň içki diwarynyň poslama garşy SY-ýokary temperatura könelmegine garşy örtük ulanyp biler.Bu önümiň aýratynlyklary aşakdakylar:

1. Örtük dykyz, ýokary gaty, aşaga çydamly we tüsse we tozan bölejikleri tarapyndan eroziýa çydamly;

2. Örtük rsulfid, azot oksidi, HCl gazy we duz sepmek ýaly ýokary temperaturaly orta poslama çydamly, kondensat suwunyň "çyg nokady" poslama garşy, desulfurizasiýa we denitrifikasiýa prosesinde üýtgeýän kislota we aşgar poslama garşy;

3. Örtügiň uzak ömri we oňat berkligi bar, zeper ýeten örtügi bejermek aňsat;

4. Çyzykly giňelmegiň ýokary koeffisiýenti, gowy ýelmeşme we substrat bilen berk baglanyşyk güýji;

5. termokary termiki zarba garşylygy, flýu gazynyň temperaturasy ýokary we pes üýtgeýär, örtük ýykylmaýar we ýarylmaýar;

6. Örtük plyonkasynyň üstü belli bir öz-özüni arassalamak we tara garşy ýelmeşmek bilen tekiz.

2

Önümiň aýratynlyklaryndan SY-ýokary temperaturanyň aşaga çydamly we poslama garşy örtüginiň diňe kislota, aşgar we ýokary temperatura çydamly bolman, eýsem gorag eşiginiň bir gatlagyny goýmaga deňdir. himiki berk garşylyk görkezip bilýän aýlaw peçiniň içki diwary wepHysical zyýanýalyaýlanýan ojagy kislotanyň we aşgar ýokary temperaturanyň poslamagyndan goraň.


Iş wagty: 31-2022-nji mart