Iki sany Jidong sement kompaniýasy, howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrýan birinji derejeli kärhana bilen sylaglandy

Recentlyakynda Hytaý Halk Respublikasynyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrligi "Senagat we söwda pudagynda howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrmagyň birinji derejeli kärhanalarynyň 2021 sanawy" neşir edildi.Jidong Heidelberg (Fufeng) Sement Co., Ltd. we Içki Mongoliýa Yili Jidong Sement Co., Ltd. sanawda!

微信图片_20220412145127

“Fufeng” kompaniýasy “ilki bilen howpsuzlyk, ilki bilen öňüni almak we hemmetaraplaýyn dolandyryş” howpsuzlyk önümçilik syýasatyna eýerýär, “howpsuzlyk önümçiliginiň standartlaşdyrylyşynyň birinji derejeli ýerine ýetiriliş meýilnamasyny” düzýär, howpsuzlygy öndürmegi standartlaşdyrmak üçin öňdebaryjy topar döredýär, esasyny durmuşa geçirýär Howpsuzlyk önümçiliginiň jogapkärçiligi we howpsuz önümçilik üçin üznüksiz kämilleşdiriş we uzak möhletli mehanizm döredýär.Howpsuzlyk dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmegi, howpsuzlyk önümçiligi jogapkärçiliginiň ulgamyny we başlangyç nokady hökmünde okuw amallaryny ýerine ýetirmek bilen, Fufeng kompaniýasy töwekgelçilikleri dolandyrmagy we gizlin howplary derňemegi we dolandyrmagy amala aşyrýar we howpsuzlygy dolandyrmagyň hemmetaraplaýyn kämilleşdirilmegini öňe sürýär;"meýilleşdirmek, durmuşa geçirmek, gözden geçirmek, gowulaşdyrmak" dolandyryş modelini kabul edýäris.Şeýle hem, enjamlaryň we desgalaryň howpsuzlygyny goramagy ýokarlandyrmak üçin howpsuzlygy dolandyrmak üçin ýörite serişdeleri goýduk, 130-dan gowrak howpsuzlyk önümçilik jogapkärçiligini kämilleşdirdik, 80-den gowrak düzgün we düzgün, 160-dan gowrak howpsuzlyk amallary we 29 adatdan daşary ýagdaý meýilnamasy;5100-den gowrak adam üçin howpsuzlyk bilimini we okuwyny geçirdi.Howpsuzlyk bilimleri ýaryşlary, söz ýaryşlary, iş başarnyklary ýaryşlary, iş töwekgelçiligini kesgitlemek boýunça ýaryşlar, gyssagly türgenleşikler we ş.m. ýaly işleriň ösdürilmegi, işgärleriň howpsuzlygy we başarnyklaryny netijeli ýokarlandyrmak we birinji synpyň döredilmegi üçin kepillikler bermek arkaly. howpsuzlyk önümçiligini standartlaşdyrýan kärhanalar.

微信图片_20220412145135

“Yili compamy” “howpsuzlyk jogapkärçiligi seti, önümçiligi dolandyrmagyň standartlaşdyrylmagy, köpçülige aýan edilmegi we okuwyň diwersifikasiýasy, dolandyryş ulgamynyň integrasiýasy we gizlin howpy düzetmek üçin jogapkärçilik” ülňülerine eýerýär.Ulgamyň ulanylyşyny üpjün etmek, yzygiderli howpsuzlyk ýygnaklaryny geçirmek, tejribe, seslenme meselelerini jemlemek, iş meselelerini ýerine ýetirmek üçin jemi 93 howpsuzlyk önümçilik ulgamyny düzýäris we üýtgedýäris. jogapkär her bir adam, 4600-den gowrak adamy öz içine alýan 7 gezek howpsuzlyk bilimini we okuwyny geçirýär, ajaýyp kärhanalara baryp görmäge we adaty tejribeleri öwrenmäge işgär iberýär;Önümçilik howpsuzlygyndaky gizlin howplary derňemek we düzetmek üçin kitapçany dörediň we bir wagtyň özünde howpsuzlygy barlamak we gizlin howplary düzetmek boýunça uzak möhletli iş mehanizmini durmuşa geçiriň.Jemi 60-dan gowrak howpsuzlyk barlagy geçirildi we 1800-den gowrak gizlin howp düzedildi;"Howpsuzlyk we daşky gurşawy goramak boýunça durmuşa geçiriş çäreleri" ähli işgärleri durnukly önümçiligi we işgärleriň howpsuzlygy baradaky habardarlygy yzygiderli ýokarlandyrmak üçin "howpsuzlyk gözegçisi" bolmaga çalyşýar.

微信图片_20220412145142

Geljekde Jidong Sement "Dört ösüş" strategiki düşünjesine esaslanar, "adamlara gönükdirilen, ilki durmuş" düşünjesine eýerer, toparyň howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak medeniýetiniň esasy düşünjesini we ulgam baglanyşygyny giňden wagyz eder. , howpsuzlygyň esasy dolandyryşyny berkitmek we howpsuzlygy dolandyrmagyň institusionallaşdyrylmagyna, standartlaşdyrylmagyna, arassalanmagyna we kompaniýanyň umumy howpsuzlyk dolandyryş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga kömek ediň.


Poçta wagty: 14-2022-nji aprel