Rolikli pressiň rulon ýeňi

Gysga düşündiriş:

Rolikli press, gurluşyk fabriginiň önümçiligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän gurluşyk materiallary pudagynda möhüm ýylmaýjy enjamdyr.Simpleönekeý gurluşy, durnukly işleýşi we ýokary netijeliligi sebäpli, köp kärhanalar iň soňky üweýji hökmünde ulanylýar.Rolik ýeňi rolikli pressiň iň möhüm bölegi bolup durýar, öndürijiligi rolik basyşynyň çykyşyny we işleýiş tizligini gönüden-göni kesgitleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Rolikli press, gurluşyk fabriginiň önümçiligini ep-esli ýokarlandyryp bilýän gurluşyk materiallary pudagynda möhüm ýylmaýjy enjamdyr.Simpleönekeý gurluşy, durnukly işleýşi we ýokary netijeliligi sebäpli, köp kärhanalar iň soňky üweýji hökmünde ulanylýar.Rolik ýeňi rolikli pressiň iň möhüm bölegi bolup durýar, öndürijiligi rolik basyşynyň çykyşyny we işleýiş tizligini gönüden-göni kesgitleýär.Rolikli ýeňiň materialy, 35CrMo ýatdan çykaryjy + rolikli ýeňiň berkligini we berkligini göz öňünde tutýan we berk aşaga garşylygy bolan 35CrMo ýatdan çykaryjy gatlakdyr.Ol hek daşy, klinker we ş.m. üwemek üçin ulanylyp bilner.

a.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: Müşderiniň ýagdaýyna görä, rolikli ýeňleriň iki görnüşi bar: birleşdirilen guýma we gaty garyndy dyrnaklary.Bu ikisini deňeşdirmek bilen, hersiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Kompozit guýma rolikli ýeň, kebşirlenenden soň örtügi has amatly, we kebşirlemegiň oflayn örtügi ýa-da onlaýn kebşirlemesi bolup biler.Içerki gaty garyndyly dyrnaklar rolikli ýeňiň hyzmat ediş möhleti birleşdirilen guýma rolikli ýeňden has uzyn, ýöne soňraky hyzmat etmek has kyn bolýar, köplenç oflayn örtügi kebşirlemegi saýlaň.
● Önümçilik prosesi: Birleşdirilen guýma rolikli ýeň, has ýokary merkezden gaçyryş guýma tehnologiýasyny kabul edýär, bu bolsa guýma hilini ep-esli ýokarlandyrýar.Döküm dyrnagy, orta böleginde we ahyrky böleginde köneliş tizligini yzygiderli saklap bilýän we rolik ýeňiniň ulanylyş tizligini ýokarlandyryp bilýän ýörite taýýarlanan gümürtik tertibi kabul edýär.
● Hil gözegçiligi: Önümçilik prosesine berk gözegçilik ediň we önümiň hilini üpjün etmek üçin materialda spektral derňew geçiriň.

b.Gaty gözden geçirmek :
Air Howanyň deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her önüm üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
● Her önüm, gowşurylmazdan ozal barlanýar, şol sanda funksional öndürijiligi üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglary.

Öndürijilik görkezijisi

Gatylygy: 60HRC-65HRC

Arza

Elektrik togunda, gurluşyk materiallarynda, metallurgiýada, magdançylykda we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň