Tehniki hyzmat

Enjamyň ýagdaýyny anyklamak

Center line for rotary kiln 2

Gözegçilik we diagnoz enjamlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy tehniki serişdedir.Professional synag enjamlary arkaly şowsuzlygyň irki alamatlaryny tapyp we wagtynda çözüp bolýar.

I. Wibrasiýa gözegçilik we ýalňyş diagnoz

Hünärmen tehnikler, motorlar, dişli gutular we dürli senagat enjamlary üçin ýagdaýy kesgitlemek we näsazlygy anyklamak hyzmatlaryny berip bilýän, ulanyjylaryň kemçiliklerini öňünden çaklap we enjamlaryň ygtybarlylygyny ýokarlandyryp bilýän oflayn gözegçilik üçin gurallary göterýärler.

Baglanyş deňleşdirilmegi, rotoryň dinamiki deňagramlylygy, enjamlaryň binýadyna gözegçilik etmek, gözegçilik gözegçiligi we ş.m. ýaly dürli kemçiliklere ir diagnoz goýup biler we müşderilere çözgütler hödürläp biler.

 

II.Motor gözegçiligi we näsazlygy anyklamak

Volokary woltly hereketlendirijileriň işleýşine gözegçilik ediň.Rotor howa boşlugyny we magnit eksantriklik derňewini, izolýasiýa derňewini, ýygylygy öwürmek enjamynyň näsazlyk derňewini, DC tizligini dolandyryş ulgamynyň näsazlyk derňewini, sinhron motor diagnozyny, DC motorly armaturany we AC hereketlendirijileri üçin tolgundyryjy diagnozy geçiriň.Elektrik üpjünçiliginiň hiliniň derňewi.Motorlaryň, kabelleriň, transformator terminallarynyň we ýokary woltly kabel terminallarynyň temperaturasyny kesgitlemek.

III.Lentany tapmak

El bilen barlamak lentadaky polat simiň döwülendigini ýa-da bogundaky polat simiň burulýandygyny ýa-da ýokdugyny anyklap bilmeýär.Diňe kadaly önümçilige we işe uly gizlin howp salýan reziniň garramagy derejesi bilen subýektiw baha berip bolýar.Polat simleriň we bogunlaryň ýagdaýyny we lentadaky beýleki kemçilikleri anyk we takyk görüp bilýän "Sim lentasyny kesgitlemek ulgamy".Lentany wagtal-wagtal barlamak, göteriji lentanyň hyzmat şertlerini we ömrüni öňünden çaklap biler we polat simleriň döwülmeginiň öňüni alyp biler.Göterme taşlandy we önümçiligiň kadaly işleýşine çynlakaý täsir eden polat sim lentasy döwüldi.

Center line for rotary kiln1
Inspection equipment1

IV.Päsgelçiliksiz synag

Kompaniýada ultramelewşe kemçilik detektorlary, galyňlyk ölçegleri, elektromagnit boýuntyryk detektorlary we magnit bölejikleriniň kemçilik detektorlary bar.

V. Esasy synag

Esasan topografiki karta kartasy, sag araçäk kartasy, gözleg, gözegçilik, gözleg, deformasiýa gözegçiligi, hasaplaşyk gözegçiligi, doldurmak we gazuw-agtaryş, in engineeringenerçilik gurluşygyny hasaplamak, beýiklik we magdan gözlegleri we ş.m. ýaly gözleg we kartalaşdyrmak hyzmatlaryny ýerine ýetirýäris.

 

VI.Aýlanýan peçleri ýüze çykarmak we sazlamak

Aýlanýan peçiň ýagdaýyna gözegçilik etmek üçin ösen enjamlary ulanýarys.Her saklaýan rolikiň merkezi okunyň gönilygyny, her bir rolikiň we rulonyň kontakt ýagdaýyny, her bir rolikiň güýç ýagdaýyny kesgitlemegi, aýlaw peçiniň ýumurtgalygyny, rulonyň süýşmesini kesgitläp biler. , rolikiň we peçiň kellesini kesgitlemek, peçiň guýrugynyň radial gutarmagyny ölçemek, aýlawly peçiň rolik aragatnaşygyny we ýapgytlygy kesgitlemek, uly halka dişli gutaryş we beýleki zatlar.Maglumatlaryň derňewi arkaly, aýlanýan peçiň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin üweýji we sazlaýyş bejeriş meýilnamasy döredilýär.

VII.Kebşirleýişiň döwülmegi

Mehaniki enjamlary ýatdan çykarmak, guýma we gurluş böleklerindäki kemçilikler üçin kebşirleýiş abatlaýyş we abatlaýyş hyzmatlaryny beriň.

 

Inspection equipment2
Special car for equipment diagnosis

VIII.Malylylyk kalibrlemesi

Sement önümçilik ulgamyna ýylylyk barlagyny we diagnozyny geçirmek üçin esasan aşakdaky maksatlar üçin umumy jikme-jik barlagy geçiriň we gözleg netijelerini we bejeriş meýilnamalaryny resmi hasabatda tertipläň we müşderiniň zawodyna iberiň.

 

A. Hyzmatyň mazmuny:

1) Energiýa tygşytlaýyş işleriniň talaplaryna we kärhananyň aýratyn şertlerine laýyklykda ýylylyk balansynyň obýektini saýlaň.

2) malylylyk in engineeringenerçiliginiň maksadyna görä synag meýilnamasyny kesgitläň, ilki bilen ölçeg nokadyny saýlaň, guraly guruň, çaklaň we resmi ölçeg ediň.

3) Her nokat synagyndan alnan maglumatlar boýunça aýratyn hasaplamalary ýerine ýetiriň, material balansyny we ýylylyk balansyny hasaplaň we material balans tablisasyny we ýylylyk balans tablisasyny düzüň.

4) Dürli tehniki we ykdysady görkezijileri hasaplamak we giňişleýin seljermek.

B. Hyzmat täsiri:

1) Zawodyň iş şertleri bilen utgaşyp, iş parametrleri CFD san simulýasiýasy arkaly optimallaşdyrylýar.

2) Zawodlara ýokary hilli, ýokary hasylly we az sarp edilýän amallara ýetmek üçin önümçilige täsir edýän kynçylyklar üçin hünär düzediş meýilnamalaryny düzüň.

Gury duman tozan basmak ulgamy

Soňky ýyllarda sement senagatynyň bazarynyň gyzmagy we daşky gurşawy goramak boýunça milli talaplaryň ýuwaş-ýuwaşdan gowulaşmagy bilen dürli sement kärhanalary daşky gurşawyň saglygyna has köp üns berdiler.Köp sement kompaniýalary "bag görnüşindäki sement zawody" gurmak şygaryny öňe sürdüler we daşky gurşaw reformasyna maýa goýumlary artdy.

Sement zawodynyň iň tozanly ýeri hek daşydyr.Ackeriň uzyn goly bilen ýeriň arasyndaky uzak aralyk we tozan ýygnaýjyny gurup bilmezlik sebäpli, stacker işgärleriň saglygyna we enjamlaryň işleýşine gaty amatsyz bolan gaplama wagtynda kül göterýär. .

Bu meseläni çözmek üçin Tianjin Fiars akylly tehnologiýa Co, Ltd gury duman tozan basmak ulgamyny döretdi.Onuň ýörelgesi, atomlaşdyryjy burun arkaly köp mukdarda gury duman öndürmek we tozanyň emele gelýän ýerini pürkmekdir.Tozan bölejikleri gury duman bilen baglanyşanda, biri-birine ýapyşarlar, aglomeratlar we köpelýärler we tozany ýok etmek maksadyna ýetmek üçin ahyrsoňy öz agyrlyk güýjüniň aşagyna çümýärler.

Dry fog dust suppression system1
Dry fog dust suppression system2

Tozany basmak ulgamynda aşakdaky dört programma bar:

I. Stakerde we gaýtadan işleýjide oturdyldy

Stakeriň gury dumanlary we tozan basmagy, stakeriň uzyn goluna belli bir mukdarda burun gurmakdyr.Düwürtiklerden emele gelen gury duman, tozany galdyryp bilmez ýaly, boş nokady doly örtüp biler, şeýlelik bilen howly meselesini doly çözer.Tozan meselesi diňe bir poçta işgärleriniň saglygyny üpjün etmän, enjamlaryň we ätiýaçlyk şaýlarynyň hyzmat ediş möhletini hem ýokarlandyrýar.

II.Çig mal ammarynyň üçegine oturdyldy

Loadüklemek üçin aksiýany ulanmaýan çig mal howlusy üçin üçegiň ýokarsyna belli bir sanly burun oturdylyp bilner we burunlardan emele gelen duman howada göterilen tozany basyp biler.

III.Roadoluň iki gapdalynda oturdyldy

Spreý tozany basmak ulgamy tozany basyp, ýazda öndürilen pişikleriň we tirýekleriň öňüni alyp bilýän awtomatiki ýol sepmek üçin ulanylyp bilner.Üznüksiz ýa-da aralyk sepmek ýagdaýa görä kesgitlenip bilner.

Dry fog dust suppression system3
Dry fog dust suppression system4

IV.Enjamlary sepmek üçin

Spreý tozany basmak ulgamy enjamlary sepmek üçin hem ulanylyp bilner.Amal ýa-da enjam problemalary sebäpli ýüze çykan ýokary enjamlar ýa-da ulgam temperaturasy enjamlaryň howpsuzlygyna, wagtyna we önümiň hiline täsir eder.Hakyky ýagdaýa görä, ýokary temperaturanyň dörän ýerine spreý (suw) ulgamy gurlup bilner we el bilen işlemezden kesgitlenen temperatura diapazonyna görä awtomatiki başlap we durup bilýän awtomatiki sazlaýjy enjam düzülip bilner.

Tianjin Fiars tarapyndan işlenip düzülen gury duman tozan basmak ulgamy kämillik we ygtybarly ulgam.BBMG we Nanfang sement ýaly 20-den gowrak sement zawody üçin agyr kül meselesini çözdi we müşderilerimiz tarapyndan gowy kabul edildi.