Dik ýylmaýjy rolik ýeňi

Gysga düşündiriş:

a görnüşi we materialy:

Dik degirmen sement, kuwwat, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan iň oňat masştablaýjy enjamdyr.Highokary üweýiş netijeliligi, uly energiýa tygşytlaýyş aralygy, ygtybarly işlemek we amatly hyzmat etmek aýratynlyklary bilen ezmek, guratmak, üwemek we tertipli daşamagy birleşdirýär we gerekli poroşok materiallaryna blok, granulalar we poroşok çig mallaryny üwürip bilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

a görnüşi we materialy:
Dik degirmen sement, kuwwat, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýan iň oňat masştablaýjy enjamdyr.Highokary üweýiş netijeliligi, uly energiýa tygşytlaýyş aralygy, ygtybarly işlemek we amatly hyzmat etmek aýratynlyklary bilen ezmek, guratmak, üwemek we tertipli daşamagy birleşdirýär we gerekli poroşok materiallaryna blok, granulalar we poroşok çig mallaryny üwürip bilýär.Rolik ýeňi, esasan, üweýiş materiallaryna jogap berýän dik degirmeniň iň möhüm bölegi.Rolik ýeňiň görnüşi iki görnüşe eýe: teker rolikli we konusly rolik.Bu material, gaty gatylygy we hek daşy, süýümli kömür, sement, şlak we beýleki materiallary üwemek üçin ulanyp boljak ýokary hrom çoýun demirdir.

b.Ösen önümçilik prosesi :
● omöriteleşdirilen dizaýn: Gum guýmak, ulanyjynyň çyzgylaryna görä guýup bolýar.
● Önümçilik prosesi: heatylylygy bejermek prosesi, rolik ýeňini birmeňzeş dokumasy we ajaýyp öndürijiligi bilen kompýuter programmasy tarapyndan dolandyrylýar.Gabat gelýän ýer, ýokary takyklygy we gutarnykly we maksimal rolik merkezi bilen gowy aragatnaşygy üpjün edýän CNC torna bilen gowy öwrüm edýär.
● Hil gözegçiligi: Polat suwy eritmek, ökde spektral derňewden soň boşadylýar;her bir peç üçin synag bloky ýylylygy bejermek derňewi bolar we indiki blok synag bloky hünärli bolandan soň dowam etdiriler.

c.Gaty gözden geçirmek :
Air Howanyň deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlaklaryň goşulmagy, çatryklar, deformasiýa we beýleki önümçilik kemçilikleriniň ýokdugyny anyklamak üçin her önüm üçin kemçilikleri anyklamak gerek.
● Her önüm, gowşurylmazdan ozal barlanýar, şol sanda funksional öndürijiligi üpjün etmek we laboratoriýa synag sahypalaryny üpjün etmek üçin material synaglary we fiziki öndürijilik synaglary.

Öndürijilik görkezijisi

Maddy gatylyk, täsire garşylyk: gatylyk 55HRC-60HRC;

Täsiriň berkligi Aa≥ 60j / cm².

image1
image2

Arza

Elektrik dikligine, gurluşyk materiallaryna, metallurgiýa, himiýa, metal däl magdan we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň