Gutlaýarys: Tianjin Fiars 2021-nji ýylda sement pudagynda iň gowy 100 üpjün edijiniň biri hökmünde üstünlikli saýlandy

Recentlyakynda, Hytaý sement tory 2021-nji ýylda sement pudagynda iň gowy 100 üpjün edijini çykardy we Tianjin Fiars Intelligent Technology Co., Ltd. üstünlikli saýlandy.
Hytaýyň sement senagatynda iň oňat 100 üpjün edijini saýlamak, bu pudakdaky soňky üstünlikleri görkezmegi, kesgitlemäni kesgitlemegi we ähli pudagyň paýhasyny jemlemegi, innowasiýa janlylygyny ýokarlandyrmagy we öňe sürmegi maksat edinýän Hytaý sement tory tarapyndan geçirilýär. pudagyň ýokary hilli ösüşi.Sement senagaty tarapyndan täsirli saýlama çäreleri tarapyndan ykrar edildi.Tianjin Fiars, Fields-iň sement pudagynda öňdebaryjy ornuny doly kesgitlän yzly-yzyna üç ýyl bäri bu hormata eýe boldy.

Şol bir wagtyň özünde, “Tianjin Fiars” -yň baş müdiri jenap Feng Jianguo, Hytaý sement birleşiginiň üpjünçilik zynjyry bölüminiň ilkinji müdiri wezipesine saýlandy.

12
2

2015-nji ýylda döredileninden bäri, Tianjin Fiars sement enjamlaryna şertlere gözegçilik etmek, weýran etmeýän synag, kebşirleýiş abatlaýyş, nebit derňewi, termiki kalibrleme, tozan basmak, ammar arassalaýjy robotlar, akylly onlaýn gözegçilik ulgamlary ýaly tehniki hyzmatlar bilen üpjün edýär. we ş.m. Birnäçe tehniki patent aldy we enjamlary ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmekden, näsazlygy anyklamakdan, soň bolsa näsazlyklary çözmek hyzmatlaryndan "apparat + maglumatlar + senagat hyzmatlary" ýapyk görnüşli doly zynjyrly iş açdy.Tianjin Firas tarapyndan işlenip düzülen enjamlara akylly gözegçilik we ýalňyş diagnoz ulgamy, ammar arassalaýyş enjamlary we daşky gurşawy goramak enjamlary (ýöriteleşdirilen pürküji tozany basmak ulgamy) Jidong sement, Tibet Tianlu, CNBM Günorta sement, günorta-günbatar sement we beýleki taslamalarda giňden ulanyldy.

Tianjin Fields elmydama "hünär ussatlygy, ünsi jemlemek we paýlaşmak" düşünjesine eýerip, özümizi yzygiderli kämilleşdirýäris we müşderilere has gowy hyzmatlar bermäge we enjamlaryňyzy has ygtybarly, täsirli we akylly etmäge synanyşýarys!


Iş wagty: Mart-09-2022