Nearakyn geljekdäki ýaşyl sement zawody

“FLSmidth” Robert Şenk “ýaşyl” sement zawodlarynyň ýakyn wagtda nähili bolup biljekdigi barada umumy maglumat berýär.

Mundan beýläk on ýyl bäri sement senagaty häzirki döwürden has üýtgeşik görüner.Howanyň üýtgemeginiň hakykatlary öýe dowam edýärkä, agyr zyňyndylara sosial basyş ýokarlanar we sement öndürijilerini herekete geçirerler.Maksatlaryň ýa-da ýol kartalarynyň aňyrsynda gizlenmäge wagt bolmaz;global çydamlylyk tükenerdi.Sement senagatynyň wada beren zatlarynyň hemmesini ýerine ýetirmek jogapkärçiligi bar.

Bu pudagy öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde FLSmidth bu jogapkärçiligi gaty duýýar.Kompaniýanyň häzirki wagtda çözgütleri bar, ösüşde has köp zat bar, ýöne ileri tutulýan ugurlar sement öndürijilerine ýetirmekdir.Sebäbi sement zawodynyň nähili boljakdygyny göz öňüne getirip bilmeýän bolsaňyz - ynanmasaňyz - beýle bolmaz.Bu makala, karýerden ugradylýança ýakyn geljekdäki sement zawodyna syn.Bu gün görjek ösümligiňizden beýle üýtgeşik görünmezligi mümkin, ýöne şeýle.Tapawut, işleýşinde, nämä salynýandygyna we käbir goldaw tehnologiýasynda.

Kärhana
Nearakyn geljekde karýeriň umumy üýtgemegi göz öňünde tutulmasa-da, käbir möhüm tapawutlar bolar.Birinjiden, material çykarmagyň we daşamagyň elektrikleşdirilmegi - dizelden karýerdäki elektrik energiýasy bilen işleýän ulaglara geçmek, sement işiniň bu böleginde uglerod zyňyndylaryny azaltmagyň has ýönekeý usulydyr.Aslynda, Şwesiýanyň bir karýerinde ýakynda geçirilen synag taslamasy elektrik enjamlaryny ulanmak arkaly uglerod zyňyndylarynyň 98% azalandygyny amala aşyrdy.

Mundan başga-da, karýer ýalňyz ýere öwrülip biler, sebäbi bu elektrik ulaglarynyň köpüsi doly özbaşdak bolar.Bu elektrikleşdirme goşmaça elektrik çeşmelerini talap eder, ýöne ýakyn on ýylda has köp sement zawodynyň ýel we gün enjamlaryny gurmak arkaly energiýa üpjünçiligine gözegçilik etmegine garaşylýar.Bu, diňe bir karýer işlerini däl-de, eýsem zawodyň hemme ýerinde elektrikleşdirmegi güýçlendirmek üçin zerur bolan arassa energiýany üpjün eder.

Elektrik dwigatellerinden asuda bolmakdan başga-da, makalada has jikme-jik ara alnyp maslahatlaşyljak goşmaça sementli materiallaryň, şol sanda kalsinlenen palçyklaryň köpelmegi sebäpli, karýerler “iň ýokary klinker” ýyllaryndaky ýaly meşgul bolup bilmez.

Ezmek
Energiýany tygşytlamak we elýeterliligi ýokarlandyrmak üçin Senagat 4.0 tehnologiýasyndan peýdalanyp, döwmek amallary has akylly we has täsirli bolar.Maşyn öwrenmek bilen işleýän görüş ulgamlary böwetleriň öňüni almaga kömek eder, şol bir wagtyň özünde gaty geýilýän böleklere we aňsat tehniki hyzmatyň iň az iş wagtyny üpjün eder.

Bir Stockany dolandyrmak
Has täsirli garyşyk, has uly himiýa gözegçiligini we üweýji netijeliligini üpjün eder - şonuň üçin zawodyň bu bölümine öňdebaryjy ätiýaçlyk wizual tehnologiýalaryna üns berler.Enjamlar birmeňzeş görünip biler, ýöne sement zawodynyň operatorlaryna çig degirmen iýmitine has köp gözegçilik etmäge kömek edýän QCX / BlendExpert ™ Pile we Mill ýaly programma üpjünçiliginiň ulanylmagy bilen hil gözegçiligi ep-esli arassalanar.3D modelirleme we çalt, takyk derňew, az mukdarda zähmet bilen garyşmagy optimizirlemäge mümkinçilik berýän ätiýaçlyk kompozisiýa barada iň uly düşünje berýär.Bularyň hemmesi, çig malyň SCM-leri has köp ulanmagy maksat edinjekdigini aňladýar.

Çig üwürmek
Çig üweýiş amallary, has köp energiýa netijeliligini, öndürijiligini ýokarlandyrmagy we has ýokary elýeterliligi gazanmagy başarýan dik rolikli fabriklere gönükdiriler.Mundan başga-da, VRM-ler üçin dolandyryş potensialy (esasy hereketlendiriji VFD bilen enjamlaşdyrylanda) top degirmenlerinden ýa-da gidrawliki roliklerden has ýokarydyr.Bu optimizasiýanyň has ýokary derejesini üpjün edýär, bu bolsa öz gezeginde peçleriň durnuklylygyny ýokarlandyrýar we alternatiw ýangyçlaryň köpelmegini we köp dürli çig malyň ulanylmagyny ýeňilleşdirýär.

Piroprosess
Zawoddaky iň uly üýtgeşmeler peçde görner.Ilki bilen, SCM-leriň köpelýän ýerine çalşylýan sement önümçiligine degişlilikde az klinker öndüriler.Ikinjiden, öňdebaryjy ýangyçlardan we beýleki ýangyç tehnologiýalaryndan peýdalanyp, galyndy önümleri, biomassalar, galyndy akymlaryndan täze döredilen ýangyçlar, kislorody baýlaşdyrmak (kislorod baýlygy diýlip atlandyrylýar) ýaly ýangyçlaryň garyndysyny bilelikde ýakmak üçin ýangyç düzümi ösmegini dowam etdirer. sanjym) we hatda wodorod.Takyk dozalar, klinkeriň hilini ýokarlandyrmak üçin seresaply peç gözegçiligini üpjün eder, HOTDISC® ýakylýan enjam ýaly çözgütler köp ýangyç ulanmaga mümkinçilik berer.Bar bolan tehnologiýalar bilen 100% gazylyp alynýan ýangyjyň çalşylmagynyň mümkindigini bellemelidiris, ýöne galyndy akymlarynyň islegini kanagatlandyrmak üçin ýene on ýyl ýa-da ondanam köp wagt gerek bolup biler.Mundan başga-da, geljegiň ýaşyl sement zawody bu alternatiw ýangyçlaryň hakykatda näderejede ýaşyldygyny göz öňünde tutmaly bolar.

Galyndy ýylylygy diňe bir piroprosda däl, zawodyň beýleki ýerlerinde-de ulanylar, mysal üçin gyzgyn gaz generatorlaryny çalyşmak.Klinker önümçiliginden galyndy ýylylygy ele alynar we zawodyň galan energiýa talaplaryny ödemek üçin ulanylar.

Çeşme : Dünýä sementi, Redaktor Deýwid Bizli tarapyndan neşir edildi


Iş wagty: 22-nji aprel-22-nji aprel