Tianjin Fiars Akylly guratmak / pürkmek ulgamy (2.0 wersiýasy)

Önümçilik prosesinde, materialy ýygnamak, geçirmek we ýüklemek wagtynda tozanyň hapalanmagy ýüze çykýar.Esasanam, howa gurak we şemally bolanda tozanyň hapalanmagy diňe bir zawodyň daşky gurşawyny hapalamaz, eýsem işgärleriň saglygyna-da köp zyýan ýetirer.Adatça tozan nokatlary köp we giňden ýaýrandyr.Mundan başga-da, tozanyň görnüşi, granulary, temperaturasy, çyglylygy we sebäpleri üýtgeýär, bu bolsa tozanyň hapalanmagyny dolandyrmagy kynlaşdyrýar.

Sement zawody üçin çözüp bolmaýan tozan meselesini çözmek üçin kompaniýamyz mikron gury duman tozan arassalaýjy enjam ulanyp, ultrases tolkunynyň emele getirýän inçe suw pürküji bilen ultramelewşe tozany alýar.Bu çözgüt tozany netijeli dolandyrmak üçin başlangyç nokatda tozany dolandyryp biler.Netijede, bu çözgüt diňe bir tozany dolandyrmagy üpjün etmek bilen çäklenmän, önümçilik liniýasynyň arassalygyny hem üpjün edip biler.

Kompaniýamyzyň akylly guratmak / pürkmek ulgamy (2.0 wersiýasy) internet tehnologiýasyny kabul edýär we uzakdan sinhron dolandyryş funksiýasyny amala aşyrmak üçin ykjam telefon programmalaryny birleşdirýär.Jübi telefony programmasyny göçürip alyp, 5G DTU toruny ulanyp bolýar (maglumat geçiriş bölümi DTU yzygiderli maglumatlary öwürmek üçin ulanylýar. IP maglumatlary geçirýän ýa-da simsiz aragatnaşyk arkaly IP maglumatlaryny seriýa port maglumatlaryna öwürýän simsiz terminal enjamy. tor we uzakdan dolandyrmagyň özenidir)

图片1

5G aragatnaşyk moduly, hemme kompýuter bilen ygtybarly simsiz aragatnaşygy ýola goýýar we ykjam APP dolandyryş interfeýsi sensor ekrany dolandyryş interfeýsine doly laýyk gelýär we sinhron we täsirli dolandyrylyp bilner.Ulgam, guradyjy / pürküji ulgamyň ýerli we uzakdan simsiz dolandyrylyşyna doly düşünýän we müşderiniň ulanmagynyň amatlylygyny ýokarlandyrýan iki jübi telefonynyň bir wagtyň özünde torlaşmagyny goldaýar.


Iş wagty: 18-2022-nji ýyl