Dik degirmeniň howa gulpy iýmitlendiriji klapan

Gysga düşündiriş:

Häzirki wagtda dik degirmeniň howa gulpy iýmitlendiriji klapany, adatça, bölünen tigirli howa gulpyny (aýlawly iýmitlendiriji) ulanýar.Wöne çygly material bilen önümçilik liniýasy üçin köp mukdarda çig mal ýygnamak aňsat, bu bolsa dik degirmeniň iýmitlenmegine kynçylyk döredýär, ýygy-ýygydan ýapylýar we dik degirmeniň işine çynlakaý täsir edýär.Pyçak we silindr köplenç geýýändigi sebäpli agyr howa syzmagyna, janköýeriň ýüküni artdyrmagyna we boşlugyň ýokarlanmagyna, işlemegine we tehniki hyzmatyň çykdajylaryna sebäp bolar.3-5 ýyl işlänsoň, tehniki hyzmatyň bahasy täze enjamlar toplumyny satyn almaga deňdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Häzirki wagtda dik degirmeniň howa gulpy iýmitlendiriji klapany, adatça, bölünen tigirli howa gulpyny (aýlawly iýmitlendiriji) ulanýar.Wöne çygly material bilen önümçilik liniýasy üçin köp mukdarda çig mal ýygnamak aňsat, bu bolsa dik degirmeniň iýmitlenmegine kynçylyk döredýär, ýygy-ýygydan ýapylýar we dik degirmeniň işine çynlakaý täsir edýär.Pyçak we silindr köplenç geýýändigi sebäpli agyr howa syzmagyna, janköýeriň ýüküni artdyrmagyna we boşlugyň ýokarlanmagyna, işlemegine we tehniki hyzmatyň çykdajylaryna sebäp bolar.3-5 ýyl işlänsoň, tehniki hyzmatyň bahasy täze enjamlar toplumyny satyn almaga deňdir.

Çig nahar dik degirmeniň täze howa gulpy iýmitlendirijisi, sement önümçilik liniýasynyň enjamlaryny ulanmakda kompaniýanyň köp ýyllyk tejribesi bilen birlikde ýokardaky kemçilikler üçin işlenip düzülen enjamdyr.

Enjamlar tekiz, hiç hili material dykylmaýar, gowy howa gulpy täsiri, energiýa tygşytlaýjy, durnukly we ygtybarly.Optimizasiýadan we gowulaşandan soň dik degirmeni iýmitlendirmek üçin iň amatly re modeim.

1-1

Enjamlaryň artykmaçlyklary

a.Equipmenthli enjamlara diňe 3,5 × 2,4 metr gurnama meýdany gerek we üýtgetme önümçilige az täsir edýär;

b.Bar bolan bölünen tigir interfeýsiniň ululygyna laýyk gelýän, gönüden-göni çalşyp bolýar, az mukdarda gurnama işine we gysga sikline mätäç;

c.Ulgamyň işleýiş tizligini ýokarlandyrmaga we ýeterlik däl çig mal üpjünçiliginiň ýanýan ulgamyna täsirini azaltmaga amatly enjamlaryň tort bişirilmeginiň we saklanmagynyň öňüni alyp biler;

d.Yapyşan materiallaryň ýelmeşmegini we gatylaşmagyny netijeli azaldyp biler, el bilen arassalamagyň zähmet güýjüni ep-esli azaldar;

e.Ulgamyň guratmak ukybyny gowulandyrmak, üweýji suwa uýgunlaşmagy gowulandyrmak, çygly materialdan çykýan önümiň azalmagyny azaltmak, ýanýan ulgamyň doly ýük önümçiligine täsirini azaltmak üçin gowy howa gulpy.

Peýdalary

a.8ylda 8,000-16,000 ABŞ dollaryna hyzmat etmek üçin tygşytlap biler.

b.Gowy howa gulpy, ulgamyň çykarylyşyny 5-10% ýokarlandyrmak we üweýişiň sarp edilişini hasam azaltmak üçin degirmeniň içindäki inçe poroşoklary saýlamak we bölmek ukybyny ýokarlandyryp biler;

c.Gowy howa gulpy, dik degirmeniň aýlanýan fanatynyň we ojak guýrugynyň gaz çykaryjy fanatynyň işleýiş ýüküni netijeli azaldyp, çig naharyň her tonnasyna 0,5 ~ 3kwh çenli tygşytlap biler.

Elektrik energiýasyny tygşytlamak üçin 5000t / d klinker önümçilik liniýasyny mysal hökmünde alyň: Çig nahar fabriginiň aýlanyş fanaty, ulgamyň guýrugynyň gaz çykaryjy fanaty, degirmeniň başlangyjy we togtadylmagy, tonna çig mal sarp edilişi 1kwh azalýar;1.56 million tonna klinkeriň ýyllyk önümçiligine görä, 2,43 million tonna çig mal gerek, 2,43 million KWt tygşytlar;Häzirki elektrik energiýasynyň bahasy 1 kWt üçin 0.09 ABŞ dollaryna görä, ýyllyk energiýa tygşytlylygy 230 million ABŞ dollaryna ýetýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary