Sement fabriginiň gyzdyryjy flap klapany

Gysga düşündiriş:

Sement önümçilik liniýa ulgamynda, gyzdyryjy sement öndürýän kärhanalaryň möhüm bölegi we möhüm binasydyr.Çig nahary gyzdyryp, aýlanýan peçleriň çykarylyşyny gowulaşdyryp biler.Preheater flap klapany howa gulpunda we yzygiderli iýmitlenmekde möhüm rol oýnaýar, bu preheater ulgamynda örän möhüm baglanyşykdyr.Hakyky iş ýagdaýynda, ýygy-ýygydan howa urmagyna, çeýe çeýe we ablýasiýa hadysasyna sebäp bolýan flap klapanyň esassyz gurluş dizaýny sebäpli, material iýmitlenişiniň durnuklylygyna, aýlanýan peçiň çykarylyşyna we hatda klinkeriň hiline çynlakaý täsir edýär. täsir eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

In sement önümçilik ulgamy, gyzdyryjy sement öndürýän kärhanalaryň möhüm bölegi we möhüm binasydyr.Çig nahary gyzdyryp, aýlanýan peçleriň çykarylyşyny gowulaşdyryp biler.Preheater flap klapany howa gulpunda we yzygiderli iýmitlenmekde möhüm rol oýnaýar, bu preheater ulgamynda örän möhüm baglanyşykdyr.Hakyky iş ýagdaýynda, ýygy-ýygydan howa urmagyna, çeýe çeýe we ablýasiýa hadysasyna sebäp bolýan flap klapanyň esassyz gurluş dizaýny sebäpli, material iýmitlenişiniň durnuklylygyna, aýlanýan peçiň çykarylyşyna we hatda klinkeriň hiline çynlakaý täsir edýär. täsir eder.

image1
image2
image4
image3

After Bu meseläni çözmek üçin, birnäçe kompaniýanyň gözleginden we gözleginden soň, modifikasiýa çözgüdi işlenip düzüldi we flap klapanyň işleýşini has çeýe we has gowy möhürlemek effektini döredip biljek kemçilikleri bolan bölekler optimallaşdyryldy.

a. Işleýiş çeýeligini üpjün etmek üçin iki gapdalyndaky ýeňleri sferik top podşipniklerine üýtgediň, gabygyň möhürlenmegini üpjün etmek üçin gabyk goşa möhürleýji ýassyk we örtülen möhür bilen örtülendir.

TOnuň gurluşy gowy möhürleýiş ýerine ýetirijiligine eýedir we rulmany arassa saklap biler, bu bolsa flap klapan işiniň çeýeligini üpjün edýär we howanyň gulplanmagyny ep-esli gowulandyrýar.

b. Garaşsyz giriş gapy dizaýny, geljekki barlagy we klapan plastinkasyny çalyşmagy ýönekeý we aňsatlaşdyrýar, bu tehniki hyzmat möhletini gysgaldyp we tehniki hyzmatyň bahasyny azaldyp biler.

Enjamlaryň artykmaçlyklary

Aflap klapanyny üýtgetmekden soň, gysgyç durgunlygy doly ýok edildi we klapan plastinkasynyň poslamagy täsirli bolup, hyzmat möhletini uzaltmak we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak bahasyny azaltmak täsirini ýetirdi.

Tpreheater flap klapanyny üstünlikli üýtgetmek diňe bir çykdajylary tygşytlamaz we uly ykdysady peýdalary döretmän, energiýany tygşytlamak, sarp etmegi azaltmak, netijeliligi ýokarlandyrmak we daşky gurşawy goramak babatynda käbir sosial peýdalary döredýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary