Gurluşyk materiallary we metallurgiýa üçin aýlaw peçleri

Gysga düşündiriş:

Aýlanýan peç, dürli materiallara görä sement ojagyna, metallurgiýa peçine we himiki peçlere we hek peçlerine bölünip bilýän gurluşyk materiallary pudagynda iň möhüm enjamdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki aýratynlyklar

Aýlanýan peç, dürli materiallara görä sement ojagyna, metallurgiýa peçine we himiki peçlere we hek peçlerine bölünip bilýän gurluşyk materiallary pudagynda iň möhüm enjamdyr.Sement peçleri esasan gury sement peçlerine we çygly sement peçlerine bölünip bilinýän sement klinkerini hasaplamak üçin ulanylýar.Metallurgiýa himiki peç, esasan, metallurgiýa senagaty üçin, pes demir magdanyny magnitli gowurmak we hrom we nikel magdanyny oksidlemek üçin ulanylýan polat zawody üçin ulanylýar;ýokary alýuminiý vanadiý topragyny gowurmak üçin ulanylýan refrakter zawod üçin;gowrulan klinker, alýumin gidroksidi üçin ulanylýan alýumin zawody üçin;gowrulan hrom magdany we hrom tozy we beýleki minerallar üçin ulanylýan himiki ösümlik üçin.Hek peçleri polat zawodynda we ferroalloý zawodynda işjeň hek we ýeňil ýakylýan dolomit hasaplamak üçin ulanylýar.Aýlanýan peçiň gabyk materialy, adatça 235C, 245R, 20G we ş.m. galyňlygy 28mm-den 60mm-e çenli üýtgeýär.Häzirki wagtda iň uly gabygyň diametri 6.1m (10000t / d çyzygyň aýlanýan ojagy üçin).

a.Ösen önümçilik prosesi :
● Custöriteleşdirilen dizaýn: Müşderiniň isleglerine görä dürli diametri, galyňlygy we uzynlygy dürli gabyk ýasalyp bilner.Doly ýa-da bölekleýin öndürilip bilner.
● Önümçilik prosesi: Kebşirleýiş çukuryny gyrasy degirmen enjamy bilen işlemek;Awtomatiki suw asty bilen kebşirlemek, tekiz we owadan görnüşi bilen kebşirlemek;Içeri, deformasiýanyň öňüni almak üçin Union Jack Flag şekili bilen goldanýar;Uly togalanýan maşyn bilen silindriň takyklygy has ýokary.Surfaceer poslama garşy we poslama garşy boýag bilen sepilýär.
● Hil gözegçiligi: Önümçilik prosesiniň her ädimine berk gözegçilik ediň, çydamlylygyň talaplara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin tegelekligi, parallelligi we beýleki görkezijileri berk barlaň.

b.Gaty gözden geçirmek :
Air Howa deşikleriniň, gum deşikleriniň, şlak goşulmalarynyň, çatryklaryň, deformasiýanyň we beýleki kebşirleme kemçilikleriniň ýoklugyny üpjün etmek üçin her önüm üçin kebşirleme bilelikdäki kemçilikleri ýüze çykarmaly.
● Her önüm, önümçilik çydamlylyklaryna ölçegli çydamlylygy üpjün etmek üçin eksenel we radial ugurlar bilen ölçelýär.

7-1
7-2

Öndürijilik görkezijisi

Senagat standartlaryndan pes däl.

Arza

Kuwwatyň aýlanýan ojagynda, gurluşyk materiallarynda we metallurgiýa pudagynda giňden ulanylýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň